1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động từ chức khi uy tín thấp

- VĂN KIÊN

Dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng yêu cầu cán bộ trên chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín…


56 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật
 
Một trong những nội dung quan trọng được trình và thảo luận tại Hội nghị T.Ư 8 lần này là Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 
Trên thực tế, vấn đề này trước đây đã được đề cập tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Ban Bí thư cũng đã ban hành Quy định 101; trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 55. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cán bộ lãnh đạo thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thậm chí vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Ông Vũ Huy Hoàng là một trong cán bộ diện Uỷ viên Trung ương bị kỷ luật
 
Cụ thể, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã có 56 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 11 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương, khai trừ 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.
 
Do đó, cần có một quy định của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện các quy định nêu gương và chủ yếu tập trung xác định cụ thể trách nhiệm nêu gương của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
 
Không chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm
 
Về nội dung, Dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng và nhấn mạnh cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu về bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu; đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị.
 
Các cán bộ nêu trên phải trung thành tuyệt đối, kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội với đường lối mới của Đảng; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng; không ngại khó khăn gian khổ; thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, tôn trọng pháp luật; thường xuyên đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm; thực sự dân chủ, công tâm, khác quan; mẫu mực về đạo đức, lối sống…
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 8
 
Bên cạnh đó, yêu cầu các cán bộ không ngừng rèn luyện, trau đồi nâng cao đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập.
 
Không để bố, mẹ, con cái, vợ chồng, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để can thiệp, chi phối, thao túng các công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
Không để chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, phiếu tín nhiệm… Can thiệp, gây áp lực trong công tác cán bộ, nhất là lợi dụng quy trình để bổ nhiệm, bố trí người nhà, “thân quen, cánh hẩu” vào các vị trí, chức danh lãnh đạo quản lý và nơi có nhiều lợi ích…
 
Chủ động từ chức khi uy tín thấp
 
Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu từng ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên T.Ư Đảng phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; công tác cán bộ; tham nhũng chính sách; tham vọng quyền lực, lạm quyền, lộng quyền; “lợi ích nhóm”; tham nhũng, hối lộ; chạy chức, chạy quyền; để người nhà, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi… đang gây bức xúc trong dư luận xã hội.
 
Đặc biệt, dự thảo yêu cầu các cá nhân phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống lại là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thành tích, “tư duy nhiệm kỳ”, công thần, tự cao, tự đại, háo danh, phô trương, “đánh bóng” tên tuổi; hứa suông, nói không đi đôi với làm; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác.
 

Dự thảo cũng đặt vấn đề là các cán bộ nêu trên chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín, hoặc để địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ chính trị hoặc để xảy ra mất đoàn kết kéo dài, hoặc để cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý bằng pháp luật. 

GỬI Ý KIẾN