1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

- Nguyên Xuân

Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Kế hoạch số 227-KH/BCSĐ triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CTTW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.Ảnh minh họa TTXVN
 
Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW, tạo chuyến biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (sau đây gọi tắt là công tác PCTT). Đảm bảo giao thông luôn thông suốt cho hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không và hàng hải.
 
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; Quyết định phê duyệt Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ phải được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, các chiến lược, chương trình của Đảng, Nhà nước, của Bộ, ngành liên quan đến công tác PCTT. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, kiếm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
 
Về nhiệm vụ cụ thể, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và Quyết định của Thủ tướng về công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTT của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, tập trung vào 06 nhóm nhiệm vụ chính: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác PCTT; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về công tác PCTT; Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước về công tác PCTT trong lĩnh vực GTVT trên cơ sở củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác PCTT; Bố trí nguồn lực và sử dụng hiệu quả cho công tác PCTT; Xây dựng và tố chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp theo các cấp độ rủi ro thiên tai, để đảm bảo giao thông luôn thông suốt trong mọi tình huống; Ưu tiên đầu tư nghiên cứu, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế đối với công tác PCTT, nhất là công tác dự báo, cảnh báo đánh giá tác động của mưa lũ gây sụt trượt trên các đường quốc lộ, đường sắt ở khu vực miền núi, đường ven biển, ven sông.
 
Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tránh hình thức và phải xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quá thiên tai để đảm bảo giao thông luôn thông suốt trong mọi tình huống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy và các cơ quan, tổ chức.
 
Các đồng chí Thành viên Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ theo địa bàn, lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động và Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả: Luật Phòng chống thiên tai, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác PCTT, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn Luật và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai.
 
Các cấp ủy đảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi về Ban Cán sự đảng Bộ GTVT (qua Vụ An toàn giao thông) trước ngày 05/12 để tổng hợp, báo cáo đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.
 

Ban Cán sự đảng Bộ giao Vụ An toàn giao thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với cơ quan đầu mối của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện. 

GỬI Ý KIẾN