1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Các hình thức tuyên truyền công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

- Thanh Thủy

Ngày 29/7/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. Hướng dẫn nêu rõ mục tiêu, thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
 
Mục tiêu được Ban Tuyên giáo Trung ương xác định rõ là, hoạt động tuyên truyền hướng đến tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại, từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.
 
Theo đó, các nội dung chính cần tuyên truyền gồm: (i) Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; (ii) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai; vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và thiên tai; (iii) Giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những tập thể, tổ chức, cá nhân tiêu biểu; những sáng kiến, mô hình hay, giải pháp hữu hiệu của các địa phương, đơn vị. Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; những hành vi tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.
 
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu công tác tuyên truyền cần triển khai thường xuyên, kịp thời với nhiều hình thức đa dạng, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm từng đối tượng, từng vùng và gắn kết với việc triển khai tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.
 
Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn các hình thức tuyên truyền gồm:
 
Một là, thông tin, tuyên truyền trên báo chí: Thường xuyên cập nhật tình hình, thông tin, ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
 
Hai là, tuyên truyền qua các ấn phẩm tuyên truyền (tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp, video, clip, thơ ca, hò vè, các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, mô hình mô phỏng thực tế ảo…).
 
Ba là, tuyên truyền trực quan bằng việc sử dụng các phương tiện tượng trưng, như: Tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích... tại nơi công cộng, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai.
 
Bốn là, tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình địa phương, tự động chèn sóng, gửi cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp qua dịch vụ viễn thông di động mặt đất, đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương.
 
Năm là, tuyên truyền bằng xe lưu động vào những thời điểm dự báo sắp xảy ra thiên tai đến từng địa bàn dân cư, chú trọng các thôn, xã vùng sâu, vùng xa, địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu.
 
Sáu là, tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội: Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân tích cực đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết, thông tin chính thống về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên Internet, mạng xã hội trong và ngoài nước (Trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, địa phương, Facebook, Zalo, Youtube, VCNET...).    
 

Bảy là, tuyên truyền lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; sinh hoạt văn hóa cộng đồng, sinh hoạt tôn giáo, các chương trình sinh hoạt ngoại khóa và thể chất trong nhà trường… 

GỬI Ý KIẾN