1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Trường hợp có tàu bay nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển thì việc phối hợp trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển được quy định như thế nào?

- Ngô Đức Hành (giới thiệu)

Trong công tác tìm kiếm, cứu nạn có những quy định pháp lý tôi chưa được rõ. Đặc biệt là đối với các tổ chức tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài. Các anh chị cho tôi hỏi: Trường hợp có tàu bay nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển thì việc phối hợp trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển được quy định như thế nào? VSU xin trả lời bạn đọc.


 
Theo quy định hiện hành tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 95/2010/NĐ-CP ngày 16/9/2019 của Chính phủ thì trường hợp có tàu bay nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển thì việc phối hợp trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển được quy định như sau:
 
a) Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam lập kế hoạch và xác định khu vực bay tìm kiếm, triển khai cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu và thông báo kế hoạch cho Trung tâm Quản lý điều hành bay Quốc gia;
 
b) Chỉ huy tàu bay nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn phải thông báo ngay kết quả bay quan sát, tìm kiếm về cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, cơ sở cung cấp dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn hàng không và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam;
 
c) Chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn trên biển có tàu bay tham gia do chỉ huy hiện trường tìm kiếm, cứu nạn trên biển đảm nhiệm;
 
d) Các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn phải phối hợp với Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam để thống nhất kế hoạch hiệp đồng giữa các lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn hàng không và hàng hải.
 
Trường hợp có tàu bay nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển thì việc phối hợp trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển được quy định tại Nghị định 95/2010/NĐ-CP quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam.
 
Trách nhiệm phối hợp của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài
 
Theo quy định tại Điều 15 của Nghị định (đã dẫn) Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài khi hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam có trách nhiệm:
 
1. Chỉ định Chỉ huy trưởng tìm kiếm, cứu nạn của mình tại Việt Nam và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền tìm kiếm, cứu nạn Việt Nam để phối hợp quản lý và thực hiện tìm kiếm, cứu nạn trong quá trình hoạt động cho đến khi kết thúc;
 
2. Chấp hành sự điều phối chung của Chỉ huy hiện trường Việt Nam, thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
 
3. Chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan chức năng Việt Nam; đồng thời có trách nhiệm thông tin báo cáo kịp thời theo nội dung, yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
 
4. Nguyên liệu, vật liệu và hàng hóa cứu trợ, cấp cứu khẩn cấp mang vào Việt Nam phải được kiểm tra, giám định; việc phân phát phải theo sự điều phối chung của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

GỬI Ý KIẾN