1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Tìm hiểu về Đề án nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Ngô Đức Hành (giới thiệu)

Ngày 26/3/2014, Bộ trưởng Bộ GTVT có Quyết định số 857/QĐ-BGTVT Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. VSU xin giới thiệu mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 và các giải pháp thực hiện.


 
I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
 
1. Mục tiêu chung:
 
a) Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện các quy định của Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS);
 
b) Bảo đảm an ninh hàng hải nhằm thu hút đầu tư, phát triển thương mại hàng hải, kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ và hiệu quả với nhiệm vụ đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, khai thác bền vững nguồn tài nguyên biển theo Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và thực hiện Quy hoạch phát triển cảng biển Quy hoạch phát triển vận tải biển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt.
 
2. Mục tiêu cụ thể:
 
a) Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015:
.....
 
b) Giai đoạn 2016 - 2020:
 
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ cho công tác quản lý an ninh của các Cảng vụ hàng hải, các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải;
 
- Hoàn thiện chương trình đào tạo, huấn luyện, cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo để đáp ứng yêu cầu đào tạo lại, đào tạo nâng cao và huấn luyện thực hành nghiệp vụ an ninh cho cán bộ an ninh tàu biển và cảng biển.
 
c) Giai đoạn sau năm 2020:
 
- Bảo đảm đầy đủ cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo đảm an ninh tàu biển và cảng biển;
 
- Bảo đảm thực hiện đầy đủ, toàn diện quy định của Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải hoạt động hiệu quả, góp phần duy trì kinh tế hàng hải phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam theo Nghị quyết Trung ương IV khóa X của Đảng.
 
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 
1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về an ninh tàu biển, cảng biển
 
a) Bổ sung nội dung về an ninh tàu biển và cảng biển vào Dự thảo Luât sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
 
b) Xây dựng Quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh tàu và cảng biển giữa các cơ quan, đơn vị liên quan;
 
c) Xây dựng Kế hoạch an ninh khu neo đậu tàu chờ làm hàng và đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển.
 
2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý an ninh hàng hải
 
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải.
 
3. Nâng cao năng lực quản lý, trình độ nghiệp vụ, thực hành của cán bộ quản lý an ninh, cán bộ an ninh tàu biển, cảng biển
 
a) Xây dựng giáo trình đào tạo, huấn luyện thực hành cán bộ an ninh cảng biển; giáo trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ sỹ quan an ninh tàu biển, cán bộ an ninh cảng biển;
 
b) Nâng cấp cơ sở đào tạo trường Cao đẳng hàng hải I và trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện đào tạo nâng cao, đào tạo lại và huấn luyện thực hành nhân viên an ninh tàu biển và cảng biển. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy đối với các cơ sở đào tạo khác.
 
c) Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh, ngoại ngữ cho cán bộ quản lý, giáo viên và lực lượng an ninh của các doanh nghiệp hàng hải
 
d) Tổ chức diễn tập định kỳ và đột xuất các tình huống bảo đảm an ninh, phòng chống khủng bố tại các khu vực cảng biển;
 
4. Hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm về bảo đảm an ninh, phòng chống khủng bố với nước ngoài
 
a) Cử giảng viên các cơ sở đào tạo, cán bộ quản lý đi đào tạo, tập huấn ở nước ngoài;
 
b) Mời các chuyên gia của IMO, APEC giảng dạy các khóa huấn luyện tại Việt Nam;
 
c) Nghiên cứu gia nhập và triển khai các điều ước quốc tế về an ninh hàng hải của IMO và các tổ chức quốc tế khác.
 
5. Đầu tư, nâng cấp phương tiện, thiết bị bảo đảm an ninh hàng hải
 
a) Bổ sung, nâng cấp trang, thiết bị phục vụ quản lý an ninh tại các Cảng vụ hàng hải;
 
b) Bổ sung, nâng cấp trang, thiết bị quản lý an ninh hàng hải tại Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam.
 
6. Chương trình, kế hoạch thực hiện đề án 
 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải xây dựng chương trình, dự án triển khai thực hiện Đề án bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. 
 
Nguồn: Thư viện Pháp luật Việt Nam.

GỬI Ý KIẾN