1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Quy định áp dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (kỳ 7)

- Ngô Đức Hành (giới thiệu)

Ngày 06/8/2013, Bộ trưởng Bộ GTVT ký ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT quy định việc áp dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển năm 1972 và các sửa đổi, bổ sung. VSU xin giơi thiệu với người đi biển, hành nghề trên biển nội dung cơ bản của Thông tư này- Kỳ 7


Tàu chở 3.000 tấn sắt bị chìm ở Ninh Chữ tháng 8/2017
 
Chương 5.
MIỄN TRỪ
 
Điều 38. Miễn trừ
 
Tất cả tàu thuyền có sống chính được đặt hoặc đang ở giai đoạn đóng mới tương đương trước ngày có hiệu lực của Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển năm 1972 và đã tuân thủ các quy định của Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển năm 1960 có thể được miễn trừ như sau:
 
1. Thay đổi bố trí đèn do kết quả chuyển đổi từ hệ đo lường Anh sang hệ mét và quy tròn các kết quả đo đó, được miễn trừ vĩnh viễn.
 
2. Thay đổi cách bố trí các đèn cột trên những tàu thuyền có chiều dài dưới 150 mét được quy định tại khoản a mục 3 Phụ lục I của Thông tư này, được miễn trừ vĩnh viễn;
 
3. Sự chuyển chỗ các đèn chiếu sáng khắp bốn phía theo quy định tại khoản b mục 9 Phụ lục I của Thông tư này được miễn trừ vĩnh viễn.

Chương 6.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39. Hiệu lực thi hành
 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013 và thay thế Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2005 về áp dụng Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển và Quyết định số 28/2007/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 06 năm 2007 về việc sửa đổi điểm a và điểm b mục 8 Phụ lục I Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển ban hành kèm theo Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 
Điều 40. Tổ chức thực hiện
 
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các vụ liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

 Toàn văn bản gốc Thông tư tại đây

GỬI Ý KIẾN