1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Những quy định về khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển trong Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

- Ánh Tuyết

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển hiện nay, cùng với sự phát triển nền kinh tế đất nước, nguy cơ ô nhiễm môi trường biển do sự cố tràn dầu là một trong những vấn đề cấp bách.


Thả cá giống về biển góp phần tái tạo nguồn lợi hải sản
 
Những ảnh hưởng của sự cố tràn dầu mang tính lâu dài và đặc biệt nguy hại: môi trường biển bị hủy hoại nặng nề; các sinh vật biển bị ảnh hưởng sâu sắc dẫn đến hệ sinh thái biển bị phá vỡ. Khắc phục sự cố tràn dầu trên biển là một nhiệm vụ hết sức cấp bách và quan trọng. Do đó, tại mục 2 Tại mục 2 Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015 đã quy định chi tiết về việc ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển như sau:
 
Nguyên tắc ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển:
 
Ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân; Chú trọng công tác phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, đầu tư trang thiết bị, vật tư, nguồn nhân lực để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển;Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được phân cấp để phân công trách nhiệm ứng phó;Thông tin sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được báo cáo, xử lý kịp thời; Huy động nhanh nhất mọi nguồn lực cho hoạt động ứng phó; bảo đảm chỉ huy thống nhất, điều phối, phối hợp hiệu quả, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển, ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn; Bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ trong ứng phó; Cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải chịu trách nhiệm khắc phục sự cố, khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường và bồi thường thiệt hại do sự cố tràn dầu, hóa chất độc gây ra theo quy định của pháp luật; Việc phòng ngừa, khắc phục, xử lý sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan.
 
Phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển: Việc ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được thực hiện theo 3 cấp: ứng phó sự cố cấp cơ sở, ứng phó sự cố cấp khu vực và ứng phó sự cố cấp quốc gia.
 
Xác định và thông báo khu vực hạn chế hoạt động:
 
Trong trường hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cứu hộ, cứu nạn và ứng phó sự cố, cơ quan, người chủ trì ứng phó đề xuất việc thiết lập khu vực hạn chế hoạt động để ưu tiên cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố; Việc xác định và thông báo khu vực hạn chế hoạt động để ưu tiên cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố xem xét, quyết định theo đề xuất của cơ quan, người chủ trì ứng phó; Chính phủ quy định chi tiết việc xác định và thông báo về khu vực hạn chế hoạt động để ưu tiên cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố.
 
Tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển:
 
Trong trường hợp cơ sở gây sự cố cản trở hoạt động khắc phục sự cố và điều tra, xác định nguyên nhân sự cố, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây sự cố.
 

Trách nhiệm trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển: Các đơn vị Bộ, ngành cùng nhau phối hợp để giải quyết khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển bao gồm Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Ngoại giao;  Bộ Quốc phòng; Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành kịp thời tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển khi được Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan có thẩm quyền huy động; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển; Chủ cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. 

GỬI Ý KIẾN