1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Cà Mau: Tăng cường công tác chống khai thác IUU

- Ngoc Thúy

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã gửi Công văn số 5029/UBND-NNTN đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để chỉ đạo việc tăng cường công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).


 
Thực hiện Công văn số 1063/TTg-NN ngày 12/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Văn bản số 81-CV/TW của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU; Công văn số 1497-CV/TU ngày 25/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Công văn số 81-CV/TW, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Công văn số 5029/UBND-NNTN ngày 21/8/2020 đã chỉ đạo cụ thể các nội dung tăng cường công tác chống khai thác IUU.

Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, nhân dân và tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của các văn bản sau: (1) Công văn số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; (2) Công văn số 1063/TTg-NN ngày 12/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Văn bản số 81-CV/TW của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU; (3) Công văn số 1497-CV/TU ngày 25/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Công văn số 81-CV/TW. Đảm bảo nắm chắc, hiểu rõ và tuân thủ triển khai thực hiện các giải pháp, quy định về chống khai thác IUU.
 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện (U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi) và người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đề cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về công tác phòng, chống khai thác IUU.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện (U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi) và sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát Kế hoạch hành động của tỉnh Cà Mau đến năm 2025 “ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định”; Qua đó, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung phù hợp với các văn bản của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản khác có liên quan của cấp thẩm quyền và tình hình thực hế của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trong tháng 9 năm 2020.
 
Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống khai thác IUU, thực hiện các khuyến nghị của EC đã được các Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ra (đặc biệt là kết luận của Đoàn thanh tra EC qua các đợt kiểm tra). Tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Thủy sản 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản của Thủ tướng Chính phủ/Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến chống khai thác IUU.
 
Khẩn trương thực hiện rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thực hiện Luật Thủy sản theo thẩm quyền; sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm ngư. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ). Xác định các chủ tàu, tàu có có khả năng cao vi phạm khai thác IUU để có biện pháp tuyên truyền, vận động, quản lý, phòng ngừa; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ, ngành và các tỉnh các liên quan trong việc quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.
 
Đồng thời, rà soát, đảm bảo kinh phí, nguồn lực, trang thiết bị tại Văn phòng thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá và các đơn vị có liên quan, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý tàu cá ra vào cảng cá, bốc dỡ thủy sản tại cảng; thực hiện công tác xác nhận, chứng nhận sản phẩm hải sản phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc; hướng dẫn việc ghi chép, nộp nhật ký khai thác hải sản. Kịp thời tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, gây ảnh hưởng đến công tác chống khai thác IUU, nỗ lực gỡ “thẻ vàng”.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định đối với tàu cá ra/vào cửa biển, tàu cá xuất/nhập bến cá, cảng cá; xử lý và đề xuất cấp thẩm quyền xử lý triệt để hành vi cố tình vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và vi phạm khai thác hải sản IUU.

Sở Thông tin và Truyền thông
 
Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo, Đài, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan đến chống khai thác IUU, các quy định của pháp luật Việt Nam, quốc tế và các nước trong quản lý hoạt động khai thác hải sản, để người dân, các thành phần có liên quan được tiếp cận đầy đủ thông tin, nắm chắc, hiểu rõ và tuân thủ thực hiện pháp luật.
 
Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan
 
Chủ động, tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ngành, đơn vị chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công văn số 5029/UBND-NNTN ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
 
 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau sẽ là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nội dung; Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thì Sở kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo (hoặc báo cáo, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, chỉ đạo giải quyết). 

GỬI Ý KIẾN