1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Điều lệ Câu lạc bộ Thuyền trưởng Việt Nam

- Tiểu Văn Kinh

Đã được thông qua ở Đại hội toàn thể CLB TT ngày 7 tháng 9 năm 2002 và sửa đổi bổ sung ở Hội nghị toàn thể ngày 22 tháng 2 năm 2003


 
Điều 1. Mục đích
 
Mục đích của Câu lạc bộ Thuyền trưởng là tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người cùng nghề nghiệp, tạo điều kiện phát huy nghiệp vụ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các thành viên CLB; đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn . . . cho ngành Hàng hải Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 
Điều 2.  Tổ chức
 
2.1. CLB Thuyền trưởng là một tổ chức tự nguyện của các Thuyền trưởng Việt Nam, thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh.
 
2.2. Tổ chức của CLB Thuyền trưởng có các ban/ nhóm chuyên đề do Ban chấp hành CLB điều hành. Nhiệm vụ của Ban chấp hành là dự thảo các kế hoạch hoạt động đưa ra thảo luận, quyết định trong cuộc họp toàn thể CLB và tổ chức thực hiện.
 
2.3. Ban chấp hành CLB Thuyền trưởng do Đại hội toàn thể CLB bầu ra gồm một Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số uỷ viên. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành  CLB là 3 năm
 
2.4. Số lượng uỷ viên Ban chấp hành CLB Thuyền trưởng từ 5 đến 11 người tuỳ theo số lượng thành viên và do đại hội toàn thể CLB Thuyền trưởng quyết định. Việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban chấp hành CLB trong nhiệm kỳ hoặc hết nhiệm kỳ do cuộc họp toàn thể CLB có trên 2/3 trong tổng số thành viên tham dự hoặc do đại hội nhiệm kỳ toàn thể CLB quyết định theo thể thức thiểu số phục tùng đa số.
 
Điều 3.  Thành viên
 
3.1. Thành viên của CLB Thuyền trưởng là những Thuyền trưởng Việt Nam tự nguyện tham gia hoạt động CLB, và được cấp thẻ thành viên.
 
3.2. Thẻ thành viên CLB Thuyền trưởng do Ban chấp hành CLB cấp.
 
3.3. Điều kiện để một Thuyền trưởng được cấp thẻ thành viên CLB là thừa nhận mục đích, thể lệ và tự nguyện đăng ký tham gia CLB Thuyền trưởng.
 
3.4. Thành viên nào không còn nguyện vọng tham gia CLB có thể thông báo trực tiếp với Ban chấp hành CLB và hoàn lại thẻ thành viên.
 
Điều 4. Quyền lợi và Nghĩa vụ của thành viên CLB Thuyền trưởng
 
4.1. Được tham gia sinh hoạt CLB Thuyền trưởng và các hoạt động của Hội  Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh.
 
4.2. Được trao đổi thông tin nghề nghiệp và tình hình hoạt động của ngành hàng hải trong và ngoài nước.
 
4.3. Được tham gia các hoạt động nghề nghiệp trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, quản lý, pháp lý và các vấn đề khác mà các thành viên CLB quan tâm.
 
4.4. Được thăm hỏi, giúp đỡ khi gặp khó khăn về sức khoẻ, đời sống hoặc gặp rủi ro, tai nạn trong nghề nghiệp.
 
Thành viên CLB Thuyền trưởng có nghĩa vụ :
 
4.5. Chăm lo xây dựng CLB ngày càng phát triển vững mạnh, có nhiều hoạt động hữu ích và thiết thực.
 
4.6. Thực hiện những việc làm để tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên CLB.
 
4.7. Tăng cường quan hệ, gaio dịch, giới thiệu, tuyên truyền vận động để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành ủng hộ CLB Thuyền trưởng .
 
4.8. Đóng góp lệ phí CLB và những chi phí cần thiết khác đã được kỳ họp toàn thể thành viên CLB thông qua
 
4.9. Lệ phí đối với thành viên CLB tối thiểu là 10.000 đ / tháng, có thể đóng làm nhiều kỳ theo quý, nửa năm hoặc cả năm.
 
Điều 5.  Hoạt động của CLB Thuyền trưởng
 
5.1. Tổ chức sinh hoạt và trao đổi các thông tin tại trụ sở của CLB Thuyền trưởng
 
5.2. Thông tin hai chiều giữa CLB Thuyền trưởng và các thành viên.
 
5.3. Đề ra và tổ chức thực hiện những việc cần thiết theo mục đích của CLB cho tập thể hoặc cá nhân thành viên CLB.
 
5.4. Quan tâm theo dõi, thông báo kịp thời các thông tin liên quan đến nghề nghiệp, công tác, sức khoẻ của các thành viên CLB có tin vui, buồn để tổ chức động viên, thăm hỏi và giúp đỡ.
 
5.5. Hình thức hoạt động của CLB Thuyền trưởng là chia thành ban/nhóm chuyên đề: Kinh tế tài chính, nhóm Văn hóa xã hội, nhóm Tổ chức hội viên và nhóm Kỹ thuật Nghiệp vụ
 
5.6. Hội họp của CLB Thuyền trưởng: trừ những trường hợp đột xuất, Ban chủ nhiệm họp 3 tháng một lần để kiểm điểm tình hình và đề ra phương hướng hoạt động của CLB.
 
Toàn thể thành viên CLB họp 6 tháng một lần để giao lưu, thăm hỏi, thông báo và quyết định những vấn đề cần thiết.
 
Các ban/nhóm chuyên đề sinh hoạt theo kế hoạch cụ thể của từng công trình do nhóm đề xuất.
 
Điều 6.  Quỹ của CLB Thuyền trưởng
 
6.1. Quỹ của CLB Thuyền trưởng do các thành viên đóng góp và các nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài CLB.
 
6.2. Quỹ của CLB phải được sử dụng đúng mục đích của CLB Thuyền trưởng và đảm bảo tài chính công khai.
 
Điều 7.  Khen thưởng và kỷ lụât
 
7.1 Những thành viên có thành tích trong hoạt động của CLB Thuyền trưởng như :
 
-  Nhiệt tình tham gia các hoạt động của CLB
 
-  Đóng góp nhiều kinh nghiệm hay cho việc phát triển ngành Hàng hải, giúp đỡ thiết thực cho thế hệ trẻ.
 
- Đề ra và thực hiện tốt công tác trong các ban/ nhóm chuyên đề v.v. sẽ được nêu gương khen thưởng.
 
7.2. Những thành viên có hành vi trái với mục đích, Thể lệ của CLB Thuyền trưởng sẽ bị khiển trách hoặc thu hồi thẻ thành viên tuỳ theo mức độ vi phạm.
 
7.3. Việc khen thưởng, kỷ luật các thành viên CLB Thuyền trưởng do Ban chấp hành CLB xem xét, đưa ra cuộc họp toàn thể CLB thông qua, sau đó ra quyết định thi hành.

Điều 8.   Sửa đổi, bổ sung và hiệu lực của Thể lệ CLB Thuyền trưởng
 
8.1. Việc sửa đổi, bổ sung Thể lệ của CLB Thuyền trưởng do Đại hội toàn thể CLB Thuyền trưởng quyết định.
 

8.2. Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội toàn thể CLB Thuyền trưởng thông qua. 

GỬI Ý KIẾN