1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Thực trạng, giải pháp về công tác diễn tập chống cướp biển, cướp có vũ trang trên biển - Kỳ 1

- Đại tá Phạm Kim Hậu*

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một lực lượng chuyên trách về thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo Việt Nam, những năm qua, Lực lượng Cảnh sát biển đã có nhiều đóng góp quan trọng trong bảo đảm an ninh hàng hải trên các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt trong đấu tranh chống cướp biển và cướp có vũ trang trên biển.


Từ năm 2006, Việt Nam đã ký kết và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Hiệp định Hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á. BTL Cảnh sát biển Việt Nam là cơ quan thường trực, đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia thực hiện Hiệp định. Đồng thời là cơ quan đầu mối trong việc hợp tác với Trung tâm Chia sẻ thông tin trong khuôn khổ Hiệp định, có nhiệm vụ thu thập, phân tích và đánh giá thông tin do các bên ký kết chuyển tới kể cả các thông tin khác (nếu có) liên quan đến cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu, thuyền; quản lý và duy trì việc lưu chuyển nhanh chóng các thông tin liên quan đến các vụ cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu, thuyền giữa các bên ký kết; cung cấp các cảnh báo cho hoạt động vận tải biển, tàu đánh cá Việt Nam và các bên ký kết nếu có cơ sở pháp lý về các khu vực có nguy cơ xảy ra cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu, thuyền tại châu Á.
 

Đại tá Phạm Kim Hậu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển theo dõi sĩ quan cấp 1 xử lý tình huống trên bản đồ trong diễn tập chống cướp biển, cướp có vũ trang ở BTL Vùng Cảnh sát biển 3.
 
Thực tiễn cho thấy, tình hình an ninh hàng hải khu vực Biển Đông thời gian qua diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng các vụ việc nghiêm trọng, gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường an ninh trên biển. Theo thống kê của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, những năm qua đã có một số tàu vận tải biển của Việt Nam bị cướp biển tấn công; gia tăng số vụ xô xát trên vùng biển vịnh Thái Lan giữa ngư dân Việt Nam với tàu Thái Lan và Campuchia. Trong bối cảnh hiện nay, phát triển kinh tế biển là một mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QP-AN ở nước ta. Kinh tế biển bao gồm nhiều ngành: hàng hải (vận tải biển); đánh bắt và nuôi trồng hải sản; khai thác dầu khí; du lịch biển; dịch vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phát triển kinh tế đảo…
 
Theo dự báo, trong một vài thập kỷ tới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của các nước trong khu vực, sẽ gia tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển qua Biển Đông gấp hai, ba lần hiện nay, khi đó Biển Đông nói chung và vùng biển Việt Nam nói riêng càng có vai trò to lớn trong thương mại thế giới. Vùng biển Việt Nam sẽ trở thành cầu nối quan trọng để phát triển kinh tế trong nước và giao thông thương mại quốc tế. Mối lo ngại về cướp biển, cướp có vũ trang trên vùng biển Việt Nam hoặc do người Việt Nam chủ mưu luôn tiềm ẩn, khó đoán định. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ của mình, việc tổ chức luyện tập, diễn tập phòng chống cướp biển, cướp có vũ trang là một trong các vấn đề cần thiết và cấp bách hàng đầu trong công tác Cảnh sát biển.
 
Đấu tranh chống cướp có vũ trang, buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ thường xuyên của Lực lượng Cảnh sát biển. BTL đã đưa vào chương trình huấn luyện hằng năm nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, rèn luyện kỹ năng cho bộ đội, thành thạo trong thực hiện nhiệm vụ, xử lý phù hợp với pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn đang diễn ra. Hằng năm, luân phiên tổ chức diễn tập tại các Vùng Cảnh sát biển, đây là cuộc diễn tập chuyên ngành, đặc thù của Lực lượng Cảnh sát biển. Theo dõi các cuộc diễn tập các năm vừa qua nổi lên một số đặc điểm như sau
:
Công tác chuẩn bị:
 
Đảng ủy, chỉ huy các cấp đã nhận thức sâu sắc, tổ chức quán triệt nhiệm vụ và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chống cướp biển, cướp có vũ trang và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển theo Chỉ thị của Tư lệnh Cảnh sát biển cũng như ý định của BTL Cảnh sát biển đã được thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu phê chuẩn. Chất lượng hệ thống văn kiện chỉ đạo cơ bản đúng với điều lệ công tác tham mưu tác chiến. Tổ chức huấn luyện những kiến thức cơ bản về chống cướp biển, cướp có vũ trang và tìm kiếm cứu nạn trên biển đồng thời huấn luyện bổ sung cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tham gia diễn tập. Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá trong quá trình luyện tập.
 
 

Đội hình tàu tham gia diễn tập thực binh trên biển. 

 

(Còn nữa)

 

* Phó Tư lệnh Cảnh sát biển

GỬI Ý KIẾN