1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Quản lý, hiệu chỉnh hải đồ và ấn phẩm hàng hải

- Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh

Trên tàu thuyền phó hai là người được phân công các nhiệm vụ liên quan đến quản lý hải đồ và ấn phẩm hàng hải (gồm Sailing Direction, Notice to Mariners, v.v…) trong đó bao gồm công việc hiệu chỉnh hải đồ và ấn phẩm hàng hải.


 
Mục đích của hiệu chỉnh hải đồ và ấn phẩm hàng hải là để cập nhật chúng theo các thông tin mới nhất. Các công việc này không có gì phức tạp nhưng nếu không nắm chắc quy trình thì sĩ quan trẻ thường cảm thấy lúng túng. Dưới đây tổng hợp các bước hiệu chỉnh theo các quy trình thông thường trên tàu. Quy trình và mẫu sổ sách của mỗi công ty có thể khác nhau chút ít. Tuy nhiên về cơ bản các bước thực hiện là giống nhau.
 
1. HIỆU CHỈNH HẢI ĐỒ
 
1.1 Tuần tự ưu tiên hiệu chỉnh:
 
Hiệu chỉnh hải đồ thực hiện theo các thứ tự ưu tiên sau đây:
 
(1) Hải đồ dùng cho chuyến đi tiếp theo
 
(2) Hải đồ dùng cho chuyến sau chuyến tiếp theo hoặc cho khu vực tàu thường hay chạy qua.
 
(3) Hải đồ cần thiết thường xuyên phải hiệu chỉnh (như Malacca/Singapore Straits)
 
(4) Các hải đồ khác và Sailing Direction, Notice to Mariners v.v…
 
1.2 Phương pháp hiệu chỉnh hải đồ
 
(1) Về nguyên tắc phải hiệu chỉnh bằng mực đỏ hoặc mực tím, tùy theo q.định của C.ty.
 
(2) Hiệu chỉnh vào chổ trống của hải đồ (không để trùng lắp với thông tin sẵn có trên hải đồ)
 
(3) Các T &P (Temporary corrections & Preliminary announcements) phải ghi bằng bút chì.
 
(4) Để xóa thông tin trên hải đồ phải xóa bằng hai đường gạch bằng mực, không dùng dung dịch tẩy hoăc mực để tẩy.
 
(5) Ghi chép các hiệu chỉnh vào Nhật ký hiệu chỉnh hải đồ và ấn phẩm (Correction Log for Charts and Publications), ghi bằng bút chì.
 
1.3 Thông báo Số Hàng hải (Digital Notice to Mariners)
 
Tàu chấp nhận Thông báo Số Hàng hải cần phải hiệu chỉnh hải đồ và ấn phầm hàng hải bằng cách sử dụng dịch vụ E-mail hàng tuần Và đĩa CD hàng tháng, phải giữ cho chúng luôn được cập nhật.
 
1.4 Hảì đồ hàng hải điện từ ENC / Ấn phẩm số
 
ENC / Ấn phẩm số phải được hiệu chỉnh bằng “Đĩa cập nhật” hoặc “Tệp tin cập nhật” (Update Disk or Update file) bằng E-mail, được gửi đến định kỳ. Sau khi nhận được “Đĩa cập nhật” hoặc “Tệp tin cập nhật” thì phải nhanh chóng tiến hành hiệu chỉnh và ghi chép hiệu chỉnh trong “Sổ ghi chép cập nhật ENC và Ấn phẩm số “ (Record of ENC and Digital Publications Update), theo mẫu của Công ty. Cũng đồng thời phải cập nhật AIO (Admiralty Information Overlay) và ADC ((Admiralty Digital Catalog) và ghi chép vào sổ.
 
2. HIỆU CHỈNH ẤN PHẨM HÀNG HẢI
 
2.1 Cách hiệu chỉnh
 
(1) Tiến hành hiệu chỉnh theo hướng dẫn riêng tương ứng
 
Ví dụ:
 
A. Đối với Ấn bản Nhật bản về Danh mục đèn (Japanese editions of Lists of Lights), theo tệp danh mục bổ sung (additional lists file).
 
B. Đối với Ấn bản Danh mục đèn của Mỹ (American editions of Lists of Lights), dán các hiệu chỉnh trong Thông báo hàng hải vào vị trí chính xác trong ấn phẩm.
 
(2) Ghi chép các hiệu chỉnh vào Nhật ký hiệu chỉnh hải đồ và ấn phẩm (Correction Log for Charts and Publications)
 
(3) Trên tàu nếu có thể đọc các ấn phẩm thông qua chức năng “ Thông báo số Hàng hải (Digital Notice to Mariners) thì có thể hiệu chỉnh chúng thích hợp.
 
2.2 Ghi chép hiệu chỉnh
 
Chuẩn bị Sổ hiệu chỉnh Hải đồ và Ấn phẩm hàng hải (Correction Log for Charts and Publication) bao gồm sách Sailing Directions, Lists of Lights v.v…. dựa trên bản Thống kê Hải đồ và Ấn phẩm (Charts and Publications Inventory) và xác nhận đã tiến hành hiệu chỉnh thích hợp.
 
3. BẢO QUẢN
 
3.1 Hải đồ
 
Đánh số hải đồ sao cho dễ nhận dạng và cất giữ trong phòng hải đồ hoặc tủ hải đồ.
 
3.2 Các ấn phẩm hàng hải (Sailing Directions, Tide Tables, Lists of Lights v.v….) được lưu giữ trên buồng lái hoặc trong buồng hải đồ. Tuy nhiên, Sailing Directions vì ít được sử dụng hơn nên có thể cất giữ trong tủ.
 
3.3 Thông báo hàng hải
 
Lưu giữ ít nhất 3 năm. Các ấn bản trong thời hạn một năm để ở trên buồng lái, các bảng lâu hơn một năm lưu giữ trong tủ.
 
3.4 Thông báo số Hàng hải
 
Lưu giữ bản CD hàng tháng ít nhất 3 năm. Lưu giữ bản gốc CD trên buồng lái và bản dự phòng trong bất cứ PC nào.
 
4. CẢNH BÁO HÀNG HẢI (Navigational Warnings) NAVAREA & NAVTEX
 
4.1 Hành trình hiện tại
 
(1) Tất cả các Cảnh báo Hàng hải nhận được phải được ghi chép trong Danh mục NAVAREA & NAVTEX (List of NAVAREA & NAVTEX)
 
(2) Các cảnh báo Hàng hải nhận được sẽ được ghi trong “Danh mục cảnh báo hàng hải có hiệu lực” (List of Navigational warnings in force) nếu chúng có ảnh hưởng đến hải đồ đã được sử dụng trong hành trình hiện tại.
 
(3) Bàn giao các cảnh báo hàng hải dã được ghi trong “Danh mục Cảnh báo hàng hải có hiệu lực” cho Sĩ quan trực ca của ca trực tiếp theo.
 
(4) Thuyền trưởng sẽ xác nhận tất cả các cảnh báo hàng hải có ảnh hưởng hay không.
 
4,2. Việc quản lý các cảnh báo hàng hải trong kế hoạch hành trình
 
(1) Khi lập kế hoạch chuyến đi mới hãy kiểm tra các cảnh báo hàng hải còn ảnh hưởng trong NAVAREA vừa mới lập bằng cách sử dụng các Thông báo số Hàng hải…
 
(2) Nếu có các Cảnh báo Hàng hải còn ảnh hưởng thì phải ghi nó vào “Danh mục Cảnh báo Hàng hải còn hiệu lực” (List of Navigational warnings in force)
 
(3) Hiệu chỉnh hải đồ được sử dụng trong hành trình mới nếu các cảnh báo hàng hải có ảnh hưởng đến hải đồ.
 
5. DANH MỤC HẢI ĐỒ VÀ ẤN PHẨM
 
(1) Thuyền phó hai phải kiểm tra Hải đồ và Ấn phâm hàng hải đến ngày 31 Tháng 12 hàng năm và hoàn chỉnh bản Danh mục Hài đố và Ấn phẩm Hàng hải (Chart and Publication List)
 
(2) Bản danh mục được chuẩn bị như mô tả sau đây:
 
A. Hải đồ: Được ghi chú theo số thứ tự cho từng loại
 
B. Ấn phần Hàng hải : Tên và năm xuất bản được đánh dấu và phân chia theo từng loại
 
(3) Chuẩn bị 2 danh mục nói trên và giao một bản sao cho Thuyền trưởng ký xác nhận giao cho Công ty (tùy quy dinghj của mỗi công ty).
 
6. CẤT GIỮ HẢI ĐỒ
 
(1) Hải đồ được xếp thứ tự theo quy trình của công ty.
 
(2) Nếu có Thông báo Hàng hải bị thất lạc, báo cáo về Bộ phận quản lý an toàn của công ty.
 
(3) Trường hợp khẩn cấp có thể thu xếp qua đại lý để có bản đã bị thất lạc.

Tham khảo FMS – 2016 

GỬI Ý KIẾN